Henvisning

Det kan være relevant med en psykiatrisk udredning, hvis barnet/den unge har vedvarende problemer med:

 • tristhed/ nedtrykthed / nedsat energi
 • social tilbagetrækning / isolationstendens
 • koncentrationsbesvær / tankemylder
 • selvskadende / risikofyldt adfærd
 • selvmordstanker / og –forsøg
 • sygelig uro eller opstemthed
 • angstfølelse / panikanfald
 • tvangstanker / tvangsfølelser
 • urealistiske tanker
 • voldsom adfærd
 • spiseproblemer
 • problemer med at være i samspil med andre
 • problemer med måden at møde en indlæringssituation på

Forældrene kan selv henvende sig på e-mail: lilitathomsen@gmail.com

Derudover modtages henvisninger fra praktiserende læger, socialforvaltninger, sundhedsplejersker, PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), samt statsforvaltningen.

Alle patienter har ret til at vælge et privat tilbud, betalt af det offentlige, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige overstiger to måneder, og der findes en aftale om denne udredning/behandling mellem Danske Regioner og en privat leverandør.

Jeg har en aftale med de Danske Regioner om udredning og behandling af Børn og Unge, som svarer til de tilbud der gives på hospitalerne.

Du kan blive henvises fra den offentlige børne- og ungepsykiatri til nogle klart definerede undersøgelses- og behandlingsforløb, kaldet behandlingspakker. Behandlingspakkernes indhold er bestemt af Danske Regioner og er tilrettelagt ud fra hvor kompleks undersøgelses/behandlingsopgaven umiddelbart er. Behandlingspakkerne omfatter typisk samtaler med psykolog og psykiater med barn/forældre, pårørende og netværk, samt observationer i miljøet.

 

Lilita Thomsen